Tests
WiduMed Chlamydia-Schnelltest

(Chlamydia)

Diagnostik Nord PSA Schnelltest (Prostata spez. Antigen)

(PSA-Test)

Diagnostik Nord Strep A Schnelltest

(Strep-A-Test)

meditrol® D-Dimer Schnelltest

(D-Dimer)

Schwangerschaftstest meditrol® hCG

(Schwangerschaftstest und Sonstige)

Diagnostik Nord Borreliose Zeckenschnelltest

(Borreliosetest)